گالری عکس های هنری ، عکس گل

رز سفید
عکس های هنری با تم سرد
flowe images
گالری عکس با تم گرم

به گالری عکس من خوش آمدید. این عکسها بیشتر در زمینه
Macro Photography
و
Fine Art Photography
هستند. سوژه ها اکثرا از میان گیاهان ، حیوانات و طبیعت انتخاب شده اند. در اینگونه سایتها مرسوم است که عکسها را بر حسب سوژه مثل گل ، ماکرو، پرنده ،پروانه ، دورنما و ... در گالریها
 طبقه بندی می کنند. اما من از این قاعده سرپیچی کردم و عکسها را برحسب حسی که به بیننده منتقل می کنند به دو گالری تم سرد وگرم تقسیم کرده ام.
شاید بعدا گالری های دیگری هم به این دو اضافه کنم در هر صورت امیدوارم
 سنت شکنی من دلتان را نیازارد.

بابک سیمین زرع

گالری عکس های هنری با تم سرد ، گالری عکس گل با تم گرم ، در باره من ، تماس با من